PRIVACY POLICY

LE CASE DI DORRIE DI CAROLINA DOROTHEA SEIJFFERT

Wettelijk vertegenwoordiger - Seijffert Dorothea Strada di Montevile 5
06126 Perugia (PG)
BTW 02749990541

Privacy Beleid overeenkomstig EU Verordening 2016/679 (“GDPR”) inzake de bescherming van persoonsgegevens

De EU Verordening 2016/679 ("GDPR") stelt vast hoe de bescherming van natuurlijke personen en anderen wordt geregeld op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Krachtens deze regelgeving zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten. Makelaarskantoor Le Case Di Dorrie di Carolina Dorothea Seijffert, adres Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia (PG), (hierna "het kantoor" genoemd), geeft u als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de volgende informatie zoals bedoeld in art 13 van de GDPR:

 1. Gegevensbeheerder

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is: Le Case Di Dorrie Di Carolina Dorothea Seijffert - e-mailadres: lecasedidorrie@gmail.com - met maatschappelijke zetel in Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia (PG), BTW-nr. / C.F. 02749990541 .

  De lijst met externe gegevensverwerkers is beschikbaar op het kantoor van de beheerderen kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar lecasedidorrie@gmail.com.

 2. Doeleinden en methoden voor gegevensverwerking
  Uw persoonsgegevens worden alleen bij ons bewaard, zowel op het moment dat u zich aanmeldt op de website www.lecasedidorrie.nl als bij het tekenen van een contract, en zullen uitsluitend worden verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden en nodig zijn voor de verplichtingen die het Kantoor voor u moet uitvoeren, in het bijzonder:

  1. voor het invullen van uw gegevens in de computer databanken van het kantoor;
  2. voor het bijhouden van de boekhouding en facturering;

  3. voor het beheer van invorderingen en betalingen

  4. om te voldoen aan de eisen van civielrechtelijke en fiscale wetten, verordeningen en, communautaire normen.

  5. om u commerciële berichten te sturen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven.

  Uw persoonsgegevens zullen op papier en in op de computer worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker(s) en hiertoe gemachtigde personen in naleving van alle nodige voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de privacy.

 3. De rechtsgrondslagen van de verwerking

  De rechtsgrondslag van de verwerking, kan al naar gelang de situatie, uw toestemming zijn, de uitvoering van een contract waar u partij in bent of het naleven van wettelijke verplichtingen waar het Kantoor zich als gegevensbeheerder aan moet houden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, maar dit zou ertoe kunnen leiden dat wij geen zakelijke relatie met u kunnen hebben of dat wij ons niet aan het contract kunnen houden of meer in algemene zin, dat we niet aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

 4. Doorgifte en verspreiding van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte
  Ten behoeve van de uitvoering van het contract en de hierboven genoemde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

  - natuurlijke en rechtspersonen (adviesbureaus op juridisch, administratief en fiscaal vlak, accountantskantoren, koeriersbedrijven, gegevensverwerkingsbedrijven, etc.) waar het Kantoor mee samenwerkt om te voldoen aan zijn verplichtingen op administratief, boekhoudkundig, commercieel en software gebied;
  - bankinstellingen voor het beheer van cash flow;
  - factoring- of incasso bedrijven; - onze medewerkers en personeel die hier specifiek opdracht toe hebben gekregen en in het kader van hun taken.

  - andere makelaarskantoren die actief zijn op het gebied van verkoop of verhuur van het onroerend goed waar een opdracht voor is gegeven, mits zij uw toestemming hebben.
  Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen zullen worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard op servers binnen de Europese Unie; het Kantoor stuurt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

 5. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden tijdens uw relatie met het Kantoor. Na afloop van de relatie, zal het Kantoor de gegevens bewaren over de uitvoering van het contract om te voldoen aan het contract en aan de wettelijke verplichtingen, ook op fiscaal gebied. Hierna zullen de persoonsgegevens inzake de uitvoering van het contract niet langer worden bewaard dan de wettelijke verjaringstermijn die is bepaald voor het halen van een recht of een eventuele verdediging in een rechtszaak.

 6. Rechten van de betrokkene
  Krachtens artikels 15-22 van de GSPR kunt u op elk moment uw rechten laten gelden ten aanzien van de gegevensbeheerder. Wij vatten deze hieronder samen. In het bijzonder heeft u het recht om:

  - inzage te krijgen in uw persoonsgegevens - uw persoonsgegevens te rectificeren ;
  - uw persoonsgegevens te laten wissen(recht op gegevenswissing) ;
  - bezwaar te maken tegen de verwerking - de verwerking te beperken - uw gegevens over te dragen - niet de ontvanger te zijn van geautomatiseerde verwerking of profilering.

  Wij herinneren u eraan dat u het recht heeft om u te richten tot de Toezichthouder van gegevensbescherming (Piazza Venezia 11 - 00187 Roma RM) om uw rechten te laten gelden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens .
  U kunt uw verzoek aan de gegevens beheerder of aan de verwerker ook sturen per aangetekende brief, fax of email, aan de hieronder vermelde referenties..

  Met vriendelijke groet.

  Voor ontvangstbevestiging ________________________________

TOESTEMMING VAN BETROKKENE TOT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Ondergetekende ______________________________________________________________________

 • verleent toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor het aangegeven doel

  ? JA ? NEE

 • verleent toestemming voor het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan andere makelaars.

  ? JA ? NEE

 • verleent toestemming voor doorgave van mijn persoonsgegevens voor het versturen van commerciële communicatie via sms, email of andere communicatiemiddelen

  ? JA ? NEE

Plaats ______________________________ Datum_________________ Handtekening _______________________________

Privacy Beleid - Pagina 1 van 1


Le Case di Dorrie - Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia - Italy
+39 335 220 727 - lecasedidorrie@gmail.com - BTW nummer: 02749990541